Gweledigaeth newydd ar gyfer addysg a sgiliau Ôl-16

Mae Ymgeisydd Senedd Plaid Cymru ar gyfer Castell-nedd Sioned Williams wedi cyfarfod â Chyfarwyddwr Polisi a Materion Cyhoeddus Colegau Cymru, Dr Rachel Bowen i drafod syniadau am yr hyn sydd angen ei wneud gan Lywodraeth nesaf Cymru i wella a datblygur sector addysg ôl-16.

Gofynnodd Dr Bowen i gwrdd â Sioned Williamser mwyn cyflwyno gweledigaeth Colegau Cymru ar gyfer trawsnewid y ddarpariaeth addysgu yng Nghymru a chlywed ei barn ar y materion y mae'n rhaid mynd i'r afael â nhw ym maes Addysg Bellach, yn enwedig wrth i ni wynebu'r heriau arbennig sy'n wynebu ein pobl ifanc yn sgil pandemig Covid-19. 

 

Canolbwyntiodd y trafodaethau ar bwysigrwydd sicrhau gweithio mewn partneriaeth gwell trwy gytuno ar weledigaeth gliriach ar gyfer y sector cyfan a phwysigrwydd hanfodol cynhwysiant digidol, sydd wedi'i amlygu yn fwy nag erioed gan argyfwng Covid.

 

Dywedodd Sioned Williams:

Mae colegau Addysg Bellach yn rhan hanfodol o ddatblygu ac ehangu sgiliau allweddol ac o greu Cymru fwy llewyrchus a gweithlu sydd yn cael ei werthfawrogi'n well, ac mae Plaid Cymru yn cytuno bod angen sylw gwell a diwygio brys ar y sector.

 

Bu angen mynd i’r afael â nifer o'r materion hyn, sy'n ymwneud â  chefnogi dysgwyr ôl-16 yn well, ers amser maith. Mae yna bellach angen brys i'w datrys yn sgil effeithiau tymor byr a thymor hir y pandemig ar ein heconomi an cymdeithas.

 

Rwyf wedi gweld drosof fy hun sut mae Coleg Castell-nedd yn chwarae rhan allweddol yn yr economi leol a chymdeithas, a sut y gallai galluogi mwy o bobl ifanc i gael mynediad at opsiynau addysgu ehangach roi hwb i wytnwch ein gweithlu wrth wynebu heriau'r dyfodol.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.